[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|tcafe| - TristanCafe

Ang tambayan ng walang magawa sa buhay
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1427027667709.jpg (991.65 KB, 2048x2048)

No. 19

Kung meron ka nito, that means:

1. Nagdonate or nagparticipate ka sa 1st ever Tristancafe Give A Gift Project

2. Naging part ka ng Tristancafe caravan

3. Isa ka nang tcaf veteran (a.k.a. "bagong newbie" kung pasaway ka)

=)

No.28

hi mags!! [ aka papaya ]

Siyam na tao na pala nakalipas…kumusta naman yun mga original na tristanians…

No.31

>>>28

Siyam na TAO na ang nakalipas?! Gusto mo maging pang-10?!

Hehe, joke lang tangke ha. Ok naman ang mga orig & oldies na tristanians. Mga pasaway pa rin. HeheheDelete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]