[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|j| - News & Politics

A place for the debate of political intrigue and current events.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1477231918212.jpg (73.71 KB, 767x767)

No. 486

Sarap batokan ang abnormal na ito. Gigil na gigil makipagrelasyon sa Tsina samantalang ang Taiwan at Hongkong na mga Tsino ay ayaw. Taiwan does not want to be absorbed by Mainland China and Hongkong naman gustong makipagkalas. Manchuria which is predominantly Chinese and under the jurisdiction of China for a long time kumalas at ngayon isa ng bansa na may sariling gubyerno. Tibet, whose inhabitants descended from China, was occupied by the Chinese in the 50s and now fighting for independence. Even Vietnam, whose population has mixed Chinese and Malayan blood, has been fighting China's attempt to occupy it and even warned us not to deal with China because it would be a trap. And the PH freak president is dying to kiss the ass of China for reason his father had Chinese blood. Letseng yawa nga tawo!

No.487

File: 1477232913814.jpg (930.04 KB, 1440x1440)

yellowtard spotted

No.710

Get your facts straight. Hongkong, oo. Gustong kumalas sa China. Pero ang Taiwan, ang kanilang pamahalaan ay nag-aangkin na sila ang totoong pamahalaan ng lahat ng China, kaya tinawag ang Taiwan na "Republic of China" eh.

And excuse me, Manchuria? Naging sarililng bansa? Magbasa-basa ka naman oh. Nilusob ng mga Hapon ang Manchuria at ginawa nilang puppet state bago nila lusubian ang China prope noong WW2. Nakuha sa mga Ruso ang Manchuria, isinauli nila.

I agree with your point regarding DU30's bootlicking (I'm a right-wing nationalist) pero basa-basa rin pag may time. Paminaw kaha mo sa inyong titser diha.

No.711

Get your facts straight. Hongkong, oo. Gustong kumalas sa China. Pero ang Taiwan, ang kanilang pamahalaan ay nag-aangkin na sila ang totoong pamahalaan ng lahat ng China, kaya tinawag ang Taiwan na "Republic of China" eh.

And excuse me, Manchuria? Naging sarililng bansa? Magbasa-basa ka naman oh. Nilusob ng mga Hapon ang Manchuria at ginawa nilang puppet state bago nila lusubin ang China proper noong WW2. Nakuha sa mga Ruso ang Manchuria, isinauli nila.

I agree with your point regarding DU30's bootlicking (I'm a right-wing nationalist) pero basa-basa rin pag may time. Paminaw kaha mo sa inyong titser diha.

[Repost due to typo]

No.715

Taiwan says no to Chinese influence by blocking Tencent and Baidu’s censored video streaming platforms

No.716

File: 1554791647354.jpg (1.47 MB, 1440x1440)

Don't like Chinese? don't buy Chinese products

No.718

Ching Chong

No.729

So….what? Asian Union time? Ano ba ang makuha natin sa pag-yuko sa Beijing? Why can't go on as a trulyindependent master of our own fate like Vietnam?

USA and China are both shit.Delete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]