[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|j| - News & Politics

A place for the debate of political intrigue and current events.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1514212759685.jpg (93.75 KB, 1200x675)

No. 664 [Reply/View Thread]

BFP Davao director Kwan Tiu addresses the families: Our deepest apologies, we were not able save them.


File: 1513559551210.jpg (72.61 KB, 720x720)

No. 663 [Reply/View Thread]

Sana makaattend acoeh ih


File: 1513082082011.jpg (465.7 KB, 1440x1440)

No. 662 [Reply/View Thread]

Good lyricism tho


File: 1513082030660.jpg (465.7 KB, 1440x1440)

No. 661 [Reply/View Thread]File: 1510500477096.jpg (43.88 KB, 686x720)

No. 660 [Reply/View Thread]

JACK MA DICK


File: 1505552625096.jpg (177.43 KB, 1024x703)

No. 650 [Reply/View Thread]

Anong nangyari?

No.659

>>650
Rebolusyong sekswalFile: 1509195478201.jpg (71.81 KB, 540x960)

No. 657 [Reply/View Thread]

SIEG HEIL

MEIN FUHER

No.658

>>657
My gahd I hate dorags.File: 1506478908932.jpg (70.05 KB, 960x755)

No. 654 [Reply/View Thread]

Too soon?

No.655

>>654
paddle ftw

No.656

LOLFile: 1506008065857.jpg (86.79 KB, 720x960)

No. 652 [Reply/View Thread]

Kek

No.653

File: 1506055823476.gif (211.63 KB, 500x375)
File: 1505879793257.jpg (38.77 KB, 527x942)

No. 651 [Reply/View Thread]

Nice


File: 1498896069408.jpg (65.82 KB, 750x600)

No. 620 [Reply/View Thread]

KANINO KA MAGREREKLAMO? Bilang konsensiya ng gobyerno, tungkulin ng Commission on Human Rights (CHR) na pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan mula sa pang-aabuso ng estado katulad ng gobyerno, pulis, militar, atbp. Mandato ng CHR na tiyakin na walang pang-aabuso at/o pagkukulang ang gobyerno sa aspeto ng pangangalaga at pagtupad sa mga pangunahing karapatan ng lahat ng mamamayan lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan.

Kapag sibilyan o pribadong tao ang nagsagawa ng krimen katulad ng pagpatay, panggagahasa, atbp., ang Philippine National Police o PNP ang siyang may tungkulin o mandato na umaksyon dito.

Bawat sangay ng gobyerno ay may kanya-kanyang tungkulin na tuparin ang mga iba't ibang karapatan at pangangailangan ng mga mamamayan. Subalit, kapag ang estado at gobyerno na mismo ang lumabag at hindi tumupad sa karapatang pantao, tungkulin ng CHR na umaksyon bilang konsensiya ng gobyerno.

No.649

We urge the Philippine gov't to give the K.W.F. a budget of PHP 1,000.File: 1505305321988.jpg (295.41 KB, 1286x1440)

No. 647 [Reply/View Thread]

Antonio "Sonny" Fuentes Trillanes IV

"Ang Pambansang Gago"

No.648

File: 1505308490977.jpg (601.93 KB, 1286x1440)

Ibalik sa kulungan si
Antonio "Sonny" Fuentes Trillanes IV
a.k.a. "TRILLILING"File: 1505305204113.jpg (602.45 KB, 1440x1440)

No. 646 [Reply/View Thread]

Stop Slut-shaming of women!
Stop ignorance!


File: 1505223932680.jpg (87.41 KB, 600x401)

No. 643 [Reply/View Thread]

CHR budget for 2018 is 1k. Good luck with that.

No.644

File: 1505226308877.png (377.38 KB, 960x960)

WTF is this even real!?

No.645

File: 1505296063902.jpg (109.64 KB, 612x1023)

The list of representatives with humanity still left in themFile: 1503555256255.jpg (94.52 KB, 960x720)

No. 637 [Reply/View Thread]

If we have a biased notion of justice, then let's deny it altogether. Justice for no one. Justice is dead. Nobody wins. If you see children refusing to share their toy with another, then destroy the toy. >_>

http://www.gmanetwork.com/news/news/ulatfilipino/622480/suspek-sa-pagpatay-sa-buntis-na-kabuwanan-na-16-anyos-na-tulak-daw-ng-droga/story/

No.642

File: 1504965827494.jpg (60.36 KB, 600x816)

Dutertards?Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]