[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|ic| - Creative

Anything about art
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1474900448350.pdf (36.23 MB)

No. 7 [Reply/View Thread]

FHM Philippines September 2016 Jessy Mendiola

Enjoy Guys!
8 posts 4 image replies hidden. Click reply to view this thread.

No.27

File: 1488446960654.pdf (26.05 MB)

FHM Philippines February 2017 Julz Savard

No.30

File: 1490441024481.pdf (22.68 MB)

FHM Philippines March 2017 Ina Raymundo enjoy!

No.36

File: 1492878215019.pdf (30.31 MB)

FHM Philippines April 2017 Phoebe Walker

Enjoy!File: 1492397863638.jpg (61.02 KB, 480x600)

No. 34 [Reply/View Thread]

Happy Easter!

No.35

File: 1492529341852.jpg (26.17 KB, 450x300)
File: 1492079059910.jpg (99.5 KB, 960x947)

No. 33 [Reply/View Thread]

Lego's are becoming life-like


File: 1488268931642.jpg (37.32 KB, 420x763)

No. 26 [Reply/View Thread]

say hello to skater jesus
1 post 1 image reply hidden. Click reply to view this thread.

No.29

File: 1488784717436.jpg (39.72 KB, 539x960)


No.31

Bata pa lang ako, kilala ko na ang Dyos. Hindi ko sya kailan man nakita, pero alam kong nandyan sya. Hindi ko kailanman narinig ang boses nya, pero kinakausap ko sya. Hindi ko sya kailanman nahawakan pero sa kanya ako kumakapit pag wala na akong matakbuhan. Hindi nya ko sinisisi pero humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Wala akong naibigay pero marami akong natanggap. Araw araw akong nakikipagsapalaran sa buhay ng walang armas ngunit patuloy akong nagtataggumpay. Ganito ang buhay ko. At alam kong ganito rin ang sayo. Hindi ako magmamalinis. Oo, minsan, nag dududa ako sa Dyos. Tinatanong ko ang sarili ko. "Bakit ko sinasamba ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita?" Ako rin ang sumasagot. "Marahil may mga bagay sa mundo na itinakda para hindi maabot ng pang unawa ng tao" Ang hangin bang nilalanghap natin ay nakita mo na? Hindi. Pero hindi ka mabubuhay ng wala sya. Ang tubig ba sasagot pag kinausap mo sya? Hindi. Pero hindi ka mabubuhay ng wala sya. Ang pagkain ba ililigtas ka sa kapahamakan? Hindi. Pero hindi ka mabubuhay ng wala sya. ANG LAHAT NG ITO, ANG MUNDO AT ANG TAO AY SIYENSIYA. SIYENSIYA? Sino ang nakadiskubre ng siyensiya? Hindi ba't tao na? Ang siyensiya ba ay matatawag nasiyensiya kung walang gumawa ng siyensiya? Sino ang lumikha ng siyensiya? Sino syang nag umpisa ng lahat? Bukod sa Panginoong Diyos, may naiisip ka pa bang iba? Ang Diyos, hindi natin nakikita pero kahit kailan hindi tayo nawala sa paningin nya. Hindi natin naririnig ang tinig nya ngunit kailan man hindi sya naging bingi sa ating mga daing. Hindi natin sya mahawakan ngunit kailan man hindi sya bumitaw. Kung siyensiya ang gumawa ng milagro kaya tayo nandito bakit hindi nito kayang ibalik ang buhay ng namayapang tao? Sapagkat hindi siyensiya ang nagbigay nito. Ang PANGINOON DIYOS. Minsan ba naitanong mo na sa sarili mo, na sa dinami-rami ng araw na ikaw ay bumangon, nakapagpasalamat ka man lang ba sa kanya na walang sawang gumigising sayo twing umaga? Na walang sawang ibigay ang mga pangangailangan mo kahit hindi mo pa hinihingi sa kanya? Humingi ka ba ng tawad sa lahat ng kasalanan mo at humiling na gabayan ka nya? Kung hindi pa, ipagpatuloy mo ang pag babasa. Mananalangin tayong magkasama. Panginoong DIYOS, maraming maraming salamat sa lahat ng biyayang walang sawa ninyong ipinagkakaloob sa amin. Hindi man kami karapatdapat sa inyong pag mamahal, nariyan pa rin kayo upang kami ay kupkupin. Panginoong DIYOS ,lubos po kaming nagpapakumbaba at humihingi ng kapPost too long. Click here to view the full text.

No.32

File: 1491468582610.jpg (26.37 KB, 500x485)
File: 1476952148129.png (158.99 KB, 960x960)

No. 17 [Reply/View Thread]

SAY NO TO FREE DESIGN !
Otherwise it will end up in the trash
Read full article » https://malo.lol/notofreedesigns

#FreeWork #Freelance #DesignHumor #GraphIcDesigner #FreeDesign #SayNo

No.18

File: 1477022206784.gif (1.91 MB, 200x306)


No.22

"The Mac book you've been waiting for" (Video Source: Tech in Asia)
https://www.facebook.com/TechInAsia/videos/1252589261446151/

"It's official: Apple thinks you're an idiot" (News Source: Tech in Asia) https://www.techinasia.com/official-apple-thinks-idiot

To: Filipino citizens, and the Filipino diaspora
Don't waste your money on this overpriced coffee table book by Apple Inc.File: 1479131950521.jpg (172.55 KB, 960x686)

No. 21 [Reply/View Thread]

unipins on illustration board….


File: 1479045453539.gif (6.84 MB, 270x480)

No. 19 [Reply/View Thread]

Hardcore


File: 1476289357007.gif (946.71 KB, 500x708)

No. 15 [Reply/View Thread]

No.16

File: 1476840234991.gif (596.4 KB, 206x276)
File: 1476254809328.jpg (69.01 KB, 960x960)

No. 12 [Reply/View Thread]

I'm ok with this lol


File: 1476029873804.gif (234.48 KB, 480x270)

No. 11 [Reply/View Thread]

Wut


File: 1475767815777.jpg (66.13 KB, 488x960)

No. 10 [Reply/View Thread]

Moe art


File: 1464859542752.jpg (165.01 KB, 768x960)

No. 6 [Reply/View Thread]

So perfect


File: 1462285255540.png (431.5 KB, 600x600)

No. 5 [Reply/View Thread]

Where's the panda?


File: 1461771713461.jpg (14.69 KB, 480x480)

No. 3 [Reply/View Thread]

ano 2? haha

No.4

Hipon na may pakpak?File: 1450346729133.jpg (55.65 KB, 754x396)

No. 2 [Reply/View Thread]

Photoshop battle thread!


Delete Post [ ]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]