[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|ic| - Creative

Anything about art
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1474900448350.pdf (36.23 MB)

No. 7 [Reply/View Thread]

FHM Philippines September 2016 Jessy Mendiola

Enjoy Guys!
22 posts 13 image replies hidden. Click reply to view this thread.

No.87

File: 1635958944201.pdf (12.05 MB)

I can post pdfs lol

No.88

File: 1636021752862.png (828.98 KB, 1067x1433)

>>87
Sexy sexy ng mga babae pero wala sila epekto sa akin. Desensitized ako ng online porn. Paano nalang kung makajowa ako? Basi di ako ma excite ako sa iya kahit nakahubad na siya.

No.89

File: 1636039789055.jpg (1.61 MB, 2249x3264)

>>88
Same here
Currently browsing r/NoFapFile: 1571011440799.jpg (264.42 KB, 952x870)

No. 65 [Reply/View Thread]

Something i made up

No.69

File: 1597363010647.png (56.74 KB, 256x256)

Lookin' ass

No.82

File: 1605960888903.jpg (239.09 KB, 1000x1498)
File: 1612668241678.pdf (2.49 MB)

No. 84 [Reply/View Thread]

altar of secrets aries rufo


File: 1605960205579.jpg (79.54 KB, 1600x960)

No. 70 [Reply/View Thread]

Neonazi Flags
9 posts 9 image replies hidden. Click reply to view this thread.

No.80

File: 1605960651966.jpg (283.58 KB, 1440x1440)

Triskelion

No.81

File: 1605960779496.jpg (567.94 KB, 1440x1440)

Triskelion Gold

No.83

File: 1605960994147.jpg (583.46 KB, 1440x1440)
File: 1516371547119.jpg (78.84 KB, 532x960)

No. 57 [Reply/View Thread]

I want a set

No.64

Inside the oldest pencil company in the world (2 minutes and 17 seconds video from CNN Business)
Faber-Castell makes some 2 billion pencils across 120 different colors every year. We took a look inside their factory.

https://edition.cnn.com/videos/business/2018/10/31/on-germany-faber-castell-factory-lon-orig.cnn-business/

Short URL: https://cnn.it/2Qaw7foFile: 1537044726925.png (362.35 KB, 894x894)

No. 63 [Reply/View Thread]File: 1536328142983.jpg (136.64 KB, 960x678)

No. 62 [Reply/View Thread]

presenting the postcard design of one of my best friends, Chino Crisostomo (yeap this is all hand drawn by the dude)

this print will be available at the artmart together with my designs, just wanted to get this guy out there–follow him and support him, he's an amazing artist
(@xbvrdzc469 on twitter guys)


File: 1530251427759.jpg (73.23 KB, 759x960)

No. 61 [Reply/View Thread]

I'm going to hunt down and kill whoever made this shit.


File: 1529025816549.jpg (94.26 KB, 804x960)

No. 60 [Reply/View Thread]

Do it


File: 1526560100200.jpg (53.89 KB, 745x868)

No. 59 [Reply/View Thread]

Hey Elon Musk


File: 1498841514732.jpg (91.26 KB, 500x488)

No. 47 [Reply/View Thread]

wut

No.58

File: 1523569796990.png (773.88 KB, 785x427)

classic, already for the heroes of movies fun shooting an Apple on the head

https://www.youtube.com/watch?v=-3mIe_I_vIMNo. 56 [Reply/View Thread]

"Plant paper: greener with grass" (Video Source: DW Environment) http://p.dw.com/p/2crvc
Making conventional paper means cutting down trees, but recycled paper often contains toxic chemicals. A German company has found a greener alternative by making paper out of grass!

"Plant paper: greener with grass" (Video Source: DW English) https://www.youtube.com/watch?v=hU-LkT-q5fo
Making conventional paper means cutting down trees, but recycled paper often contains toxic chemicals. A German company has found a greener alternative: making paper out of grass!

This video runs for 4 minutes and 43 seconds.


File: 1512916371495.jpg (98.39 KB, 677x960)

No. 55 [Reply/View Thread]

Inverted Art


File: 1501667844058.jpg (133.9 KB, 960x960)

No. 51 [Reply/View Thread]

Puta


File: 1488268931642.jpg (37.32 KB, 420x763)

No. 26 [Reply/View Thread]

say hello to skater jesus
2 posts 2 image replies hidden. Click reply to view this thread.

No.31

Bata pa lang ako, kilala ko na ang Dyos. Hindi ko sya kailan man nakita, pero alam kong nandyan sya. Hindi ko kailanman narinig ang boses nya, pero kinakausap ko sya. Hindi ko sya kailanman nahawakan pero sa kanya ako kumakapit pag wala na akong matakbuhan. Hindi nya ko sinisisi pero humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Wala akong naibigay pero marami akong natanggap. Araw araw akong nakikipagsapalaran sa buhay ng walang armas ngunit patuloy akong nagtataggumpay. Ganito ang buhay ko. At alam kong ganito rin ang sayo. Hindi ako magmamalinis. Oo, minsan, nag dududa ako sa Dyos. Tinatanong ko ang sarili ko. "Bakit ko sinasamba ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita?" Ako rin ang sumasagot. "Marahil may mga bagay sa mundo na itinakda para hindi maabot ng pang unawa ng tao" Ang hangin bang nilalanghap natin ay nakita mo na? Hindi. Pero hindi ka mabubuhay ng wala sya. Ang tubig ba sasagot pag kinausap mo sya? Hindi. Pero hindi ka mabubuhay ng wala sya. Ang pagkain ba ililigtas ka sa kapahamakan? Hindi. Pero hindi ka mabubuhay ng wala sya. ANG LAHAT NG ITO, ANG MUNDO AT ANG TAO AY SIYENSIYA. SIYENSIYA? Sino ang nakadiskubre ng siyensiya? Hindi ba't tao na? Ang siyensiya ba ay matatawag nasiyensiya kung walang gumawa ng siyensiya? Sino ang lumikha ng siyensiya? Sino syang nag umpisa ng lahat? Bukod sa Panginoong Diyos, may naiisip ka pa bang iba? Ang Diyos, hindi natin nakikita pero kahit kailan hindi tayo nawala sa paningin nya. Hindi natin naririnig ang tinig nya ngunit kailan man hindi sya naging bingi sa ating mga daing. Hindi natin sya mahawakan ngunit kailan man hindi sya bumitaw. Kung siyensiya ang gumawa ng milagro kaya tayo nandito bakit hindi nito kayang ibalik ang buhay ng namayapang tao? Sapagkat hindi siyensiya ang nagbigay nito. Ang PANGINOON DIYOS. Minsan ba naitanong mo na sa sarili mo, na sa dinami-rami ng araw na ikaw ay bumangon, nakapagpasalamat ka man lang ba sa kanya na walang sawang gumigising sayo twing umaga? Na walang sawang ibigay ang mga pangangailangan mo kahit hindi mo pa hinihingi sa kanya? Humingi ka ba ng tawad sa lahat ng kasalanan mo at humiling na gabayan ka nya? Kung hindi pa, ipagpatuloy mo ang pag babasa. Mananalangin tayong magkasama. Panginoong DIYOS, maraming maraming salamat sa lahat ng biyayang walang sawa ninyong ipinagkakaloob sa amin. Hindi man kami karapatdapat sa inyong pag mamahal, nariyan pa rin kayo upang kami ay kupkupin. Panginoong DIYOS ,lubos po kaming nagpapakumbaba at humihingi ng kapPost too long. Click here to view the full text.

No.32

File: 1491468582610.jpg (26.37 KB, 500x485)


No.50

File: 1501041302065.gif (1.86 MB, 205x365)

JolesusDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]