[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|i| - RANT BOARD

Say what you want when you want with no censorship.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1556863979547.png (99.02 KB, 720x397)

No. 271

TFW di nila nilagay kung bakit, napag usapan man lang sana yung context.

Reddit censorship is real na. Nahawahan na rin sila ng virus ng mga reddit admins. Samantalang di pa rin nareresolve yung isyu ng mga screenshot shitposters sa sub. Pathetic. /slow claps to boredom/

No.272

So bakit ngayon lang nagiging racist ang C word sa sub? Dati naman okay lang a. May backend memo ba na nagsasabing boss na ng Reddit ang China? O nahawahan na talaga kayo ng censorship?

Mga siraulong hipokritong alipin.

No.273

File: 1558100914137.jpg (9.9 KB, 300x168)

>/r/Philippines
Puro naman nga hipokritong liberal ang nandiyan eh so expect mo na yan.

No.278

File: 1558783747312.gif (692.02 KB, 356x200)


No.286

reddit is trash 8ch is dead this is our last refuge

No.287

>>286
Already here even before Cloudflake kicked 8ch out of its system

No.288

>>271
Kupal na pa woke naman majority ng tao diyan sa subreddit na yan. Lalo na yung mga redditor na tumatambay sa phrd threads. Kapag hindi nila trip yung comment mo asahan mo idodownvote ka nila at rereplyan ka ng sarcasm at kagaguhan tapos pagtutulungan ka pa nila. Kahit yung matino na nagtatanong ng maayos sa thread ganun din ginagawa nila eh. Pa /Follow Reddiquette/ pang nalalaman di naman sinusunod.

Wala pang kwenta mga mods diyan puno ng spam post hindi nila dinedelete, mga inutil na tamad at pakuyakuyakoy lang eh.

No.289

File: 1569236491698.jpg (48.71 KB, 450x371)

>>286
>>287
>fullchinz /pinoy/ posters
>meinneger.mpeg
Nandito pala kayo?Delete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]