[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|i| - RANT BOARD

Say what you want when you want with no censorship.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1556863979547.png (99.02 KB, 720x397)

No. 271

TFW di nila nilagay kung bakit, napag usapan man lang sana yung context.

Reddit censorship is real na. Nahawahan na rin sila ng virus ng mga reddit admins. Samantalang di pa rin nareresolve yung isyu ng mga screenshot shitposters sa sub. Pathetic. /slow claps to boredom/

No.272

So bakit ngayon lang nagiging racist ang C word sa sub? Dati naman okay lang a. May backend memo ba na nagsasabing boss na ng Reddit ang China? O nahawahan na talaga kayo ng censorship?

Mga siraulong hipokritong alipin.

No.273

File: 1558100914137.jpg (9.9 KB, 300x168)

>/r/Philippines
Puro naman nga hipokritong liberal ang nandiyan eh so expect mo na yan.

No.278

File: 1558783747312.gif (692.02 KB, 356x200)
Delete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]