[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|i| - RANT BOARD

Say what you want when you want with no censorship.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1541660563809.png (144.32 KB, 720x733)

No. 264

Sawa na ako. Pang 5 beses na akong nag apply sa inyo.

Pagod na pagod na ako sa mga rejection niyo. I believe na qualified ako. Pinaasa nyo lang ako sa mga kwento kwento at mga false hope c/o C.Arellano.

Putanginanyo. Sana malasin kayo para mag pull out ang Google sa inyo. Papakamatay na ako mamaya para sa sumpang ito. Pakyu, TELUS INTERNATIONAL PH!

No.265

=(Delete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]